20 Lipiec imieniny: Czesław, Hieronim, Fryderyk
*** POLECAMY ***
Poznaj sekret jak pisać ebooki


Autor : Paweł Sygnowski

CZYTAJ WIĘCEJ


STRONA GŁÓWNA
O MNIE
PUBLIKACJE
KONSPEKTY
ARTYKUŁY PLASTYCZNE
GRY I ZABAWY EDUKACYJNE
GRY I ZABAWY RUCHOWE
PEDAGOGIKA SPECJALNA
KSIĘGARNIA EDUKACYJNA
Projekty domów
REWALIDACJA
LOGOPEDIA
REWALIDACJA-KSIĄŻKI
KARTA NAUCZYCIELA
KWALIFIACJE NAUCZYCIELI
USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY
DLA NAUCZYCIELI
AWANS ZAWODOWY
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
RELIGIA
GALERIE ZDJĘĆ
KSIĘGA GOŚCI
FORUM DYSKUSYJNE
SPONSORZY
KONTAKT

METODY I TECHNIKI BADAŃ PEDAGOGICZNYCHGoogle
PROJEKTY DOMÓW


Jak napisać, przepisać
i z sukcesem obronić
pracę dyplomową?TOP SECRET

KSIĘGARNIA
SZCZEGÓLNIE POLECAMAwans zawodowy nauczyciela - Zamów


Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli - podpisane Dodany: 9 lipca 2010, uaktualniony: 20 stycznia 2011

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. Rozporządzenie weszło w życie 1 września 2010 r.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. nr 22, poz. 181, z późn. zm.) jest rozporządzeniem wykonawczym do ustawy Karta Nauczyciela, przygotowywanym w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Proponowane w załączniku do rozporządzenia minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego są wyższe o 7% od kwot obowiązujących od 1 września 2009 r. Zatem przedstawiony w rozporządzeniu wzrost płacy zasadniczej nauczycieli odpowiada siedmioprocentowemu wzrostowi kwoty bazowej dla nauczycieli, zgodnie z przepisami ustawy budżetowej.

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego od 1 września 2010 r. dla nauczyciela z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym wynoszą:
- dla nauczyciela stażysty: 2 039 zł (133 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
- dla nauczyciela kontraktowego: 2 099 zł (137 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
- dla nauczyciela mianowanego: 2 383 zł (156 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
- dla nauczyciela dyplomowanego: 2 799 zł (183 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej).

Jednocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że średnie wynagrodzenia od 1 września 2010 r. dla nauczycieli kształtują się na następujących poziomach:
- dla nauczyciela stażysty: 2 447 zł (160 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
- dla nauczyciela kontraktowego: 2 716 zł (178 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
- dla nauczyciela mianowanego: 3 523 zł (230 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
- dla nauczyciela dyplomowanego: 4 502 zł (294 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej).

Ustalając powyższe kwoty zachowano dotychczasowe proporcje między wynagrodzeniem zasadniczym i wynagrodzeniem średnim nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Regulacja ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i przez organy administracji rządowej oraz do nauczycieli zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

Rozporządzenie, które zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 21 lipca 2010 r. (Dz. U. nr 131, poz. 885), weszło w życie 1 września 2010 rZ dniem 15 grudnia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. Nr 233, poz. 1991). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia Na podstawie art. 73 ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie reguluje:

1) tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia;

2) sposób prowadzenia dokumentacji związanej z wydawaniem orzeczeń o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu, zwanych dalej "orzeczeniem", oraz wzór orzeczenia;

3) organ odwoławczy od orzeczeń;

4) termin odwołania się od orzeczenia.

§ 2.

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela, zwany dalej "lekarzem", orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej "urlopem", na podstawie:

1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;

2) wyników badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne;

3) dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.

§ 3.

1. Orzeczenie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden doręcza się nauczycielowi, drugi przesyła dyrektorowi szkoły, a trzeci dołącza się do indywidualnej dokumentacji osoby badanej.

2. Wzór orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, określa
załącznik nr 1
do rozporządzenia.

§ 4.

1. Nauczyciel lub dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści wraz z uzasadnieniem.

2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do organu odwoławczego, którym jest wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia.

3. Lekarz, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, przekazuje je w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia do właściwego organu odwoławczego, o którym mowa w ust. 2, wraz z kopią dokumentacji medycznej badania stanowiącego podstawę wydania orzeczenia.

§ 5.

1. Organ, o którym mowa w § 4 ust. 2, wydaje orzeczenie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania odwołania, na podstawie:

1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;

2) wyników dodatkowych badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne;

3) kopii orzeczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

2. Orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ostateczne.

3. Wzór orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, określa
załącznik nr 2
do rozporządzenia.

4. Przepisy § 3 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 6.

Lekarz oraz podmiot odwoławczy prowadzą ewidencję orzeczeń, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz w § 5 ust. 1, która zawiera następujące dane:

1) imię, nazwisko i adres nauczyciela;

2) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu tożsamości;

3) określenie rodzaju wydanego orzeczenia;

4) datę wydania;

5) numer orzeczenia;

6) potwierdzenie odbioru.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487 i Nr 181, poz. 1526.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie trybu orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 13), które zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362) utraciło moc z dniem 22 października 2002 r.
Copyright©2005-2019 www.oligofrenopedagogika.pl
Aktualizacja 2019